Vedtægter - LiF

Gå til indhold

Vedtægter

Vedtægter for Lørdagsklubben i Furesø Golfklub

§ 1.
Klubbens navn er
"Lørdagsklubben i Furesø Golfklub".

§ 2.
Klubbens formål er at gennemføre regelmæssige golfturneringer og frokoster i en kreds af Furesø Golfklubs medlemmer, der opfylder betingelserne i § 3.

§ 3.
Mandlige spillere, der er fyldt 40 år og har et maksimalt handicap på 20, kan blive medlemmer. Medlemmer kan ikke ekskluderes p.g.a. et hævet handicap. Kun spillere, der opfordres til medlemskab, som beskrevet i § 5, kan optages i klubben.

§ 4.
Medlemmer af Furesø Golfklub, der ikke er medlemmer af LiF, kan ikke deltage som gæst i en LiF-turnering, medmindre ganske særlige forhold taler herfor. Sådanne forhold kan f.eks. være tidligere medlemskab af LiF eller familiemæssige bånd med et LiF-medlem. Formålet med gæstespillet må dog under ingen omstændigheder have sammenhæng med forslag om optagelse af den pågældende i LiF.

§ 5.
Nye medlemmer kan kun optages i LiF efter at være blevet opfordret til medlemskab. For at blive opfordret, må det potentielt nye medlem anbefales af to medlemmer i LiF under frokosten ved forårs- eller efterårsafslutningen, hvor den pågældende ikke er til stede. Da medlemmer af Furesø Golfklub i øvrigt under normale omstændigheder ikke kan være gæster i LiF, kan de heller ikke deltage i frokosten. Optagelse af et potentielt nyt medlem kan ske, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for optagelse. Potentielle nye medlemmer kan ikke søge om medlemskab, og de kan ikke spille med som gæster.

§ 6.
Et medlem af LiF må ikke, før den ovennævnte optagelsesprocedures gennemførelse, stille et potentielt nyt medlem i udsigt, at optagelse kan finde sted.

§ 7.
Den daglige ledelse af LiF foretages af præsidenten og to vicepræsidenter.

§ 8.
Der spilles en række golfturneringer i hhv. en forårs- og efterårsperiode hvert år. Golfturneringerne foregår normalt som 18 hullers slagspil med maksimumsscore på hvert hul lig med 2 x par ("Hallington"). En spiller kan dog inden runden vælge kun at spille 9 huller - under følgende betingelser:
  • Antal tildelte slag halveres og halve slag rundes ned i LiF-sammenhæng (Eksempel: Har man f.eks. 17 tildelte slag på 18 huller, får man 8 slag på de 9 spillede huller). Denne regel gælder også, selvom alle spiller 9 huller. (Note: Stablefordresultat til handicapregulering beregnes fortsat med oprundet antal tildelte slag).
  • Nettoresultatet multipliceres med 2 for at opnå et simuleret 18-hullers LiF-resultat, idet dog den simulerede bagni ikke kan være bedre end én over par netto. (Note: Tidligere var det "ikke bedre end par netto").
Der spilles i alt mindst 10 turneringer i perioden ca. 15. marts - 30. juni og mindst 10 turneringer i perioden 1. juli - 7. november. Forårsafslutningen falder den sidste spillelørdag i juni, og efterårsafslutningen falder den første lørdag i november. Forårsafslutningen kan dog rykkes en uge frem eller tilbage, hvis særlige hensyn taler herfor.
I hver turnering er der rundepræmier til de 3 bedste spillere, se dog § 15.

§ 9.
Scorer registreres som antal slag over eller under par netto, korrigeret for PCC hvis aktuelt, dog ikke sidste spilledag i en halvårssæson. Korrektion for en 9 huls runde foretages for det simulerede 18 hullers resultat. Justeringen har ingen betydning for rundepræmierne, som jo uddeles, inden Pcc er kendt.
(Note: Dette har kun betydning på halvårsskemaet, hvor det vil gøre, at resultaterne på nogle dage bliver korrigeret op eller ned for alle spillere på dagen. Der kan dog være forskel på PCC justeringen på 9- og 18-hullers banerne, men der ændres ikke på de de udleverede rundepræmier).
De 6 bedste nettoscorer for hver spiller i hver periode adderes, og resultatet er spillerens totalscore for perioden. Laveste totalscore i en periode er periodevinder. Periodevinderen får en flaske McAllen årgangswhisky eller 1 - 2 flasker 12 års maltwhisky af tilsammen omtrent samme værdi som præmie. Såfremt der spilles på vintergreens i forårets tidligste turneringer, er disse turneringer ikke tællende i forårets totalscore, medmindre der ikke bliver 10 tællende lørdage. I så fald annulleres kun de tidligste vintergreens-turneringsresultater i forårets totalscorer, således at der hertil bliver netop 10 tællende lørdage. Sene efterårsturneringers scorer kan ikke annulleres p.g.a. vintergreens.

§ 10.
Der spilles lørdag formiddag kl. 8:00, såfremt der ikke er startforbud eller banen lukkes. Ved tidsbegrænset startforbud kan tidligere eller senere starttid dekreteres af præsidenten eller en vicepræsident. Spillerne vælger selv medspillere.

§ 11.
Frokost spises samlet på spillelørdagene, når alle er kommet ind. Inden man går ud på banen, skal man skrive sig på den dertil indrettede tilmeldingsliste til spisning.

§ 12.
Hvis en spiller i to på hinanden følgende lørdagsturneringer er placeret mellem de 3 præmietagere, vil han i den næstfølgende lørdagsturnering, som han spiller med i, få sit til den tid gældende handicap sænket 2 slag. Er spilleren placeret blandt de 3 præmietagere 3. gang i træk, sænkes handicappet yderligere 2 slag. Yderligere sænkning sker ikke. Når spilleren i den sidst spillede turnering ikke er blevet placeret mellem de 3 præmietagere, eller når halvårsperioden er til ende, generhverves det officielle handicap, sat af Furesø Golfklub. Disse handicapsænkninger gælder kun for rundepræmier, ikke det samlede halvårsresultat.

§ 13.
Første gang i en halvårsturnering en spiller har højeste nettoscore, skal denne spiller købe en halv flaske snaps hos restauratøren og udskænke denne til frokosten. Har spilleren med det højeste nettoscore allerede tidligere i halvåret givet snaps, er det spilleren med det næsthøjeste nettoscore, der giver snaps, og så fremdeles. Spillere, der aldrig drikker snaps, er dog undtaget og kan videregive hvervet til den næste i rækken.

§ 14.
Udgået
§ 15.
Modtagelse af rundepræmie er betinget af tilstedeværelse under præmieuddelingen under frokosten. Manglende tilstedeværelse af en rundepræmietager under præmieuddelingen vil medføre, at præmien går videre til den næste i rækken. Er næsten i forvejen præmietager, går hans præmie også videre.

§ 16.
Efterårets periodevinder et år spiller hulspil mod vinderen af forårsperioden det næste år, og vinderen af denne match erhverver Lørdagsklubbens Vandrepokal det pågældende (næste) år. Denne match, som spilles med handicap (som ikke er reguleret i h.t. § 12), finder sted en af de første spillelørdage i august i h.t. præsidentens dekret, og de to matchdeltageres scorer kan tælle med i efterårsturneringen, hvis der puttes ud. Er de to personer én og samme person, erhverver denne Vandrepokalen det pågældende år. Vandrepokalen er evigt vandrende.

§ 17.
Halvårets nr. 2 og 3 kvalificerer sig til det næste halvårs "portvinsmatch", der i.h.t. præsidentens dekret spilles en af de første spillelørdage i næste halvårsperiode. Nr. 4 og 5 kvalificerer sig tilsvarende til næstfølgende halvårs portvinsmatch. Portvinsmatcher spilles som fourball hulspil eller som high and low hulspil eller som foursome hulspil efter spillernes eget valg. Der spilles med handicap, som ikke er reguleret i h.t. §12.
2'eren danner hold med 4'eren (det lige hold) og 3'eren med 5'eren (det ulige hold). Såfremt der er personsammenfald i dette, eller såfremt én eller flere spillere er forhindret i at møde, indsættes reserver. Hvis personsammenfaldet er sådan, at en spiller skal spille mod sig selv, må han vælge side, inden der indsættes reserver. Hvis personsammenfaldet er sådan, at en spiller skal spille med sig selv, kan han selv vælge plads, og dermed afgøre, hvilke reserver, der træder til i henhold til nedenfor angivne reserveindsættelsesregler.
Præmie i portvinsmatcher er en flaske Vintage Port pr. spiller til vinderne.
Scorer fra fourball og high and low kan tælle med i LiF's slagspilsturnering, hvis der puttes ud.
Datoerne kan kun i særtilfælde ændres og kun af præsidenten i samråd med de implicerede.
Reserver indsættes således: I stedet for spillere, der har kvalificeret sig forår, indsættes spillere, placeret fra 6. plads og opefter samme forår. Tilsvarende for efterår. I stedet for spilleren placeret som nr. 2 indsættes nr. 6 eller 10 eller 14 etc. I stedet for spilleren placeret som nr. 3 indsættes nr. 7 eller 11 eller 15 etc. I stedet for spilleren placeret som nr. 4 indsættes nr. 8 eller 12 etc. I stedet for spilleren placeret som nr. 5 indsættes nr. 9 eller 13 etc. Kun spillere, der har spillet mindst 4 halvårsturneringer kan deltage. Møder hverken spiller eller reserve op, vinder modparten. Er intet hold fuldtalligt, suspenderes matchen.

§ 18.
Udgået.

§ 19.
Kontingentet pr. kalenderår fastsættes af præsidenten og betales til denne. Kontingentet opkræves hvert forår. Kontingentindbetalingerne administreres af præsidenten og kan kun anvendes til præmier, medlemsbeviser, porto, pokalindgraveringer, gaver til honoratiores, blomster til værtinder, Gammel Dansk, whisky og bestikkelse.

§ 20.
Præsidenten og vicepræsidenterne vælges for et kalenderår ad gangen på det foregående kalenderårs sidste møde, som er generalforsamling.

§21.
Generalforsamlingen gennemføres efter følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Forslag fra medlemmerne
Forslag fra præsidiet
Forslag om nye medlemmer
Valg af præsident
Valg af vicepræsidenter
Evt.

§ 22.
Hvis to eller flere spillere har lige totalscorer efter halvårets turneringer, vinder dén, der har spillet færrest turneringer. Er to eller flere stadig lige, findes den dag, hvor begge/alle sidst spillede samtidig, og denne dag bliver afgørende. Findes en sådan dag ikke, eller er spillerne stadig lige, trækkes lod.

§ 23.
Ethvert medlem af LiF kan medbringe mandlige gæster, der ikke strider mod bestemmelserne i § 4. Gæsten deltager på lige fod med de øvrige deltagere i spillet og kan vinde rundepræmier, men ikke sæsonpræmier.

§ 24.
Enhver vedtægt kan ændres ved simpel flertalsbeslutning. Forslag til vedtægtsændringer kan kun fremsættes på LIF's generalforsamling. Forslagsstilleren til nye eller ændrede vedtægter bliver automatisk sekretær efter mødet og skal skrive de nye vedtægter og rundsende disse til medlemmerne i LiF. Når dette er sket, er den pågældende ikke længere sekretær. Hvis der forefindes en sekretær på LiF's møde efter henholdsvis nytårsturneringen og LiF Autumn Putter turneringen, skal denne beværte de tilstedeværende medlemmer med cognac til kaffen. Bestemmelsen i §13 kan ikke sættes ud af kraft, som følge af bestemmelserne i denne paragraf.

Ændring foretaget efter 2006:
§ 18 udgået efter generalforsamling 2007.
§13 revideret efter generalforsamling 2014.
§14 udgået efter generalforsamling 2014.
§§ 4, 23 og 24 ændret ved generalforsamling november 2016.
§§ 3 og 8 ændret ved generalforsamling november 2017.
§ 8 ændret ved generalforsamling 2019.
§8, §9 og §17 ændret ved elektronisk generalforsamlingsafstemning 2020.

Thorleik Nellemann, præsident
Tilbage til indhold