Generalforsamling - LiF

Gå til indhold

Generalforsamling

 
Referat af Generalforsamling 2020, afholdt 2021 Juli 03

Dagsorden:
1. Valg af dirigent  
2. Fremlæggelse af regnskab  
3. Fastsættelse af kontingent  
4. Forslag fra medlemmerne  
5. Forslag fra præsidiet  
6. Forslag om nye medlemmer  
7. Valg af præsident  
8. Valg af vicepræsidenter  
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent.
Jørn Eriksen blev valgt med akklamation

2. Fremlæggelse af regnskab
Henrik Bjergegaard gennemgik regnskabet kortfattet, idet det også var udsendt på forhånd. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

3. Fastsættelse af kontingent.
Præsidiet foreslog uændret kontingent, kr. 900-. Dette blev vedtaget med akklamation.

4. Forslag fra medlemmerne.

Henrik Winther foreslog følgende tekst i vedtægternes §8:
Åbningsmatchen, samt næstsidste spilledag i henholdsvis foråret og efteråret spilles fra et fremskudt teested, medmindre det vedtages at flytte disse spilledage.
Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget.

Henrik Winther foreslog at hulspilsmatcherne om portvin og vandrepokal skulle spilles med 5/6 handicap. Forslaget blev sat til afstemning, men ikke vedtaget.

Ole Nielsen foreslog, at § 12 ”Hvis to eller flere spillere har lige totalscorer efter halvårets turneringer, vinder dén, der har spillet færrest turneringer.” ændredes til  ”Hvis to eller flere spillere har lige totalscorer efter halvårets turneringer, vinder dén, der har spillet flest turneringer.”
Forslaget blev sat til afstemning, men ikke vedtaget.

5. Forslag fra præsidiet
Ingen forslag

6. Forslag om nye medlemmer
To nye medlemmer foreslået. Præsidenten vil kontakte de pågældende.

7. Valg af præsident
Thorleik Nellemann blev genvalgt med akklamation

8. Valg af vicepræsidenter.
Ole Nielsen og Henrik Bjergegaard blev genvalgt med akklamation
Ole tilkendegav ønske om at trække sig tilbage ved næste ordinære generalforsamling i november.

9. Eventuelt
Ingen egentlige bemærkninger, men medlemmerne mindedes Benny Ellesøe og Flemming Engel, der var afgået ved døden siden seneste generalforsamling.  

 
Resultat af afstemning 2020 om vedtægtsændringer:
Alle de nedenfor anførte forslag blev vedtaget
(se begrundelser under forslagene):
Forslag 1 til LiF vedtægtsændring (gældende fra 1/1 2021):
Følgende tekst i §8 udgår og erstattes af ny tekst:
Golfturneringerne foregår normalt som 18-hullers slagspilturneringer med handicap i en forårs- og en efterårsperiode hvert år.
Ny tekst:
Der spilles en række golfturneringer i hhv. en forårs- og en efterårsperiode hvert år. Golfturneringerne foregår normalt som 18 hullers slagspil med en maksimumsscore på hvert hul lig med 2 x par (”Hallington”). En spiller kan dog inden runden vælge kun at spille 9 huller – under følgende betingelser:
  • Antal tildelte slag halveres og halve slag rundes NED i LiF resultatsammenhæng! (Eksempel: Har man f.eks. 17 tildelte slag på 18 huller, får man 8 slag på de 9 spillede huller). Denne regel gælder også, selvom alle spiller 9 huller. (Note: Stablefordresultat til handicaprapportering beregnes fortsat  med oprundet antal tildelte slag).
  • Nettoresultatet multipliceres med 2 for at opnå et simuleret 18-hullers LiF-resultat, idet dog den simulerede bagni ikke kan være bedre end én over par netto. (Note: i 2020 var det ”ikke bedre end par netto”).
Forslag 2 til LiF vedtægtsændring:
Følgende tekst i §9 udgår og erstattes af ny tekst:
Scorer registreres som antal slag over eller under par netto.
Ny tekst:
Scorer registreres som antal slag over eller under par netto, korrigeret for PCC hvis aktuelt, dog ikke sidste spilledag i en halvårssæson. Korrektion for PCC for en 9 huls runde foretages for det simulerede 18-hullers LiF-resultat. Justeringen har ingen betydning for rundepræmierne, som jo uddeles, inden PCC er kendt.
(Note: Dette har kun betydning på halvårsskemaet, hvor det vil gøre, at resultaterne på nogle  enkelte dage bliver korrigeret op eller ned for alle spillerne på dagen. Der kan dog være forskel på PCC justeringen på 9-  og 18-hullers banerne, med der ændres ikke på de udleverede rundepræmier).
Forslag 3 til LiF vedtægtsændring:
Følgende tekst i §17 (om portvinsmatcher) udgår og erstattes af ny tekst:
Der spilles med handicap, evt. reguleret i h.t. §12.
Ny tekst:
Portvinsmatcher spilles med handicap, som ikke er reguleret i h.t. §12.
 
Begrundelse for forslagene:
  • De fleste af os er formentligt enige om, at det med vores nuværende ”9-hullers-regel” om at gange  slagspilsresultatet med 2 er lettere (eller ”mere sandsynligt”) at score et godt LiF-runderesultat ved spil af kun 9 huller end ved spil af 18 huller. Forslagsstillerne finder det uheldigt, at man kan opnå en fordel ved at spille færre huller, og fremsætter derfor Forslag 1.
  • I det nye handicapsystem, som træder i kraft 1/1 2021, gælder den regel for handicap-registrering efter spil af 9 huller, at de ikke-spillede 9 huller ”spilles” 1 slag dårligere end til handicap. Et ”nulresultat” på 9 huller takseres altså som +1. Og f.eks. et +3 resultat på 9 huller takseres som et +4 resultat på 18. Altså ved hcp-regulering.
  • I det nye handicapsystem introduceres et begreb, som hedder ”PCC”. PCC er en justering af banens Course Rating som følge af usædvanlige spilleforhold, f.eks. dårligt vejr og/eller høj rough (vanskeligere spilleforhold) eller tør bane med meget rul og/eller klippet rough (lettere spilleforhold). Justeringen sker kun sjældent, nemlig når de på dagen indkomne spilleresultater afviger meget fra det normale. CR kan justeres 1 nedad (lette spilleforhold) eller 1 – 3 opad (vanskelige spilleforhold). Justeringen sker på baggrund af alle indkomne resultater (ikke bare LiF-resultater) på banen og dagen, og beregnes af Golfbox ved midnat, hvorefter Golfbox regulerer handicaps om natten. Dette har inspireret til Forslag 2.
  • Ifølge vores nuværende vedtægter spilles vandrepokalmatcher ikke med handicapreduktion iht §12, mens portvinsmatcher spilles med denne eventuelle handicapreduktion. Forslagsstillerne foreslår ens regler desangående i de to matchsituationer. Forslag 3.


Referat af generalforsamling 2. nov 2019:

Til stede var ca. 19 LiF'er, så fint fremmøde. Generalforsamlingen blev afholdt jf. vedtægterne, som der henvises til efterfølgende:
Ad 1: Efter en kort velkomst ved vicepræsident Ole N. blev Henrik W. valgt til dirigent.
Henrik konstaterede generalforsamlingen for indkaldt jf. vedtægterne og gav ordet til kasserer-vicepræsidenten:
Ad. 2: Henrik B. gennemgik regnskabet og budgettet. Regnskabet blev vedtaget enstemmigt, og budgettet taget til efterretning.
Ad. 3: Niels T. foreslog at droppe whiskyen om morgenen, da vi efter indførelse af starttid ikke mødes samtidig. Yderligere mente Niels, at når vi nogle gange efterlader bægre med whisky efter at alle er startet, giver vi et dårligt signal til FG's medlemmer. Det sidste er alle enige i, men forslaget om at droppe whiskyen blev nedstemt. Derefter
blev kontingentet fastsat som uændret.
Ad. 4: Poul H. foreslår, at hjemmesidens startbillede opdateres, da det viser en gruppe LiF'ere, hvoraf en del er afgået ved døden.
Ad. 5: Ole N. fremlagde et forslag fra præsident Thorleik N., som fra sin ferie har foreslået, at præsidiet fremover får mulighed for at rykke forårsafslutningen, når den kolliderer med FG's turneringsprogram (aktuelt Furesøpokalen). Ordlyden af forslaget er:
Re.: paragraf 8,
"Forårsafslutningen falder den sidste spillelørdag i juni, forårsafslutningen kan dog
rykkes en uge frem eller tilbage, hvis særlige hensyn taler herfor”.
Ændringsforslaget blev vedtaget, og gælder fremadrettet.
Ad 6: Jørn H. foreslog at tilbyde tidligere medlem Jørn E. medlemskab, det blev vedtaget.
Benny E. foreslog at tilbyde XXX medlemskab, det blev vedtaget.
Ad. 7: Thorleik N. blev enstemmigt valgt.
Ad. 8: Ole N. og Henrik B. blev enstemmigt valgt.
Ad. 9: Ingen bemærkninger under eventuelt.
2019 11 04 / Referent Jørn H.


Referat af generalforsamling i LiF
lørdag 3. november 2018

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra præsidiet
6. Forslag om nye medlemmer
7. Valg af præsident
8. Valg af vicepræsidenter
9. Eventuelt

I generalforsamlingen deltog 18 LiF’ere. I 2018 har LiF 26 medlemmer.

Ad pkt. 1. Valg af dirigent
John Wagner blev valgt til dirigent med akklamation.

Ad pkt. 2. Fremlæggelse af regnskab
Henrik Bjergegaard havde rundsendt regnskabet til medlemmerne med opfordring om at komme med kommentarer til regnskabet før generalforsamlingen. Der var ingen bemærk-ninger, og regnskabet blev godkendt.

Ad pkt. 3. Fastsættelse af kontingent
Kassereren forslog uændret kontingent på kr. 900, som blev vedtaget.

Ad pkt. 4. Forslag fra medlemmerne
Ingen.

Ad pkt. 5. Forslag fra præsidiet
Ingen.

Ad pkt. 6. Forslag om nye medlemmer
To kandidater blev foreslået. Thorleik kontakter de to kandidater.

Ad pkt. 7. Valg af præsident
Thorleik Nellemann blev genvalgt med akklamation.

Ad pkt. 8. Valg af vicepræsidenter
Ole Nielsen blev genvalgt med akklamation.
Henrik Bjergegaard blev foreslået som nyt medlem af præsidiet. Valgt med akklamation.

Ad pkt. 9. Eventuelt
Stor tak til Benny E. for hans indsats som kasserer (referentens kommentar).
Niels T. vender tilbage med yderligere oplysninger vedrørende besøg i lufthavnen en lørdag i januar.
Der afholdes bowlingturnering lørdag 9. februar. Nærmere herom senere.
Det store antal LiF-slips forsøges afsat ved uddeling. Jørn H. undersøger muligheden for at få lavet slips om til butterfly og vender tilbage med en pris om dette.

Referent: Jørn Heiredal, 6. november 2018


Referat af Generalforsamling 2017-Nov-04

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra præsidiet
6. Forslag om nye medlemmer
7. Valg af præsident
8. Valg af vicepræsidenter
9. Evt.

1. Valg af dirigent
John Wagner blev valgt til dirigent med akklamation.

2. Fremlæggelse af regnskab:
Regnskabet havde været rundsendt til medlemmerne forinden med opfordring til at fremføre bemærkninger på forhånd. Ingen bemærkninger var indkommet. Det blev på mødet bemærket, at resultatet var godt og at der igen er en pæn egenkapital.
Regnskabet blev godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent:
Præsidenten foreslog uændret kontingent, men lavere kontingent blev foreslået af forsamlingen. Uændret kontingent blev dog vedtaget efter afstemning.

4. Forslag fra medlemmerne:
Se pkt 3 vedr. kontingent.
Det blev foreslået, at vedtægternes foreskrevne minimumsalder ved indmeldelse skulle hæves til 40 år. Forslaget blev vedtaget.
Det blev vedtaget, at sætning i vedtægterne, som foreskriver "klubtee" slettes. Forslaget blev vedtaget. Medlemmerne kan som følge heraf frit vælge teefarve, hvis ikke andet foreskrives på dagen. (Se også punkt 9)
Det blev foreslået, at frokost skal påbegyndes kl. 13:00. Forslaget blev forkastet. Se dog bemærkningen i punkt 9.

5. Forslag fra Præsidiet:
Der var ikke indkommet forslag fra præsidiet.

6. Forslag om nye medlemmer:
Der var ingen forslag.

7. Valg af Præsident:
Thorleik Nellemann blev genvalgt med akklamation.

8. Valg af Vicepræsidenter:
Benny Ellesøe blev valgt med akklamation.
Ole Nielsen blev genvalgt med akklamation.

9. Evt:
Et flertal i forsamlingen ønsker, at der arrangeres LiF-runder i foråret med påbudt rød (evt. blå) tee for alle, hvilket derfor vil ske fra 2018.
Der var enighed i forsamlingen om, at alle bør tilstræbe en spille- og bade/omklædningshastighed, der muliggør, at frokosten kan starte kl. 13:00 som planlagt.Referat af Generalforsamling 2016-Nov-05

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra præsidiet
6. Forslag om nye medlemmer
7. Valg af præsident
8. Valg af vicepræsidenter
9. Evt.

1. Valg af dirigent
Jørn Eriksen blev valgt til dirigent med akklamation.

2. Fremlæggelse af regnskab:
Thorleik fremlagde regnskabet, og bemærkede at året - i modsætning til sidste år - havde givet overskud, og at egenkapitalen igen var positiv.
Regnskabet blev godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent:
Præsidiet foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget med akklamation.

4. Forslag fra medlemmerne:
Benny Ellesøe foreslog (in absentia), at udgifter til indgravering af trofæer skulle deles mellem klubben og trofæmodtageren.
Forslaget faldt, da kun 8 (af 19) stemte for forslaget.
Ved afstemning stemte 9 (af 19) for, at trofæmodtageren skulle betale selv og 2 (af 19) stemte for at klubben skulle betale. Der var altså ikke flertal for nogen af disse forslag.
Endelig fremførte Flemming H. det forslag, at klubben betalte indgraveringen, dog max 300,- kr pr. indgravering, hvorefter trofæmodtageren betalte resten. Debatten lagde i den forbindelse vægt på, at der skulle sikres professionel graveringskvalitet. Forslaget blev herefter vedtaget ved håndsoprækning med overvældende flertal.
Jørn H. havde forskellige forslag til vedtægtsændringer:
§4: Teksten "kombineret med fremmed hjemmeklub" udgår. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.
§23: Teksten "Gæsten eller dennes vært skal inden lørdagsturneringens påbegyndelse indbetale 1/10 årskontingent til præsidenten eller dennes stedfortræder, eller det skal klart bekendtgøres, at sådan betaling vil finde sted umiddelbart efter turneringen" udgår. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.
§24: Teksten "forårs- og efterårsafslutningsmøde" erstattes af "generalforsamling". Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.

5. Forslag fra Præsidiet:
Der var ikke indkommet forslag fra præsidiet.

6. Forslag om nye medlemmer:
Der blev vedtaget forslag om to nye medlemmer. Præsidenten kontakter vedkommende.

7. Valg af Præsident:
Thorleik Nellemann blev genvalgt med akklamation.

8. Valg af Vicepræsidenter:
Benny Ellesøe blev valgt med akklamation.
Ole Nielsen blev genvalgt med akklamation.

9. Evt.
Jørn Heiredal oplyste, at han vil udsætte ny bowlingpokal.


Referat af Generalforsamling 2015-Nov-07

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra præsidiet
6. Forslag om nye medlemmer
7. Valg af præsident
8. Valg af vicepræsidenter
9. Evt.

1. Valg af dirigent
John Wagner blev valgt til dirigent med akklamation.

2. Fremlæggelse af regnskab:
Vicepræsident Mogens Rostrup fremlagde regnskabet, og henviste til, at underskudet især skyldes et stigende antal runde fødselsdage i LiF.
Regnskabet blev godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent:
Præsidiet foreslog en kontingentstigning på kr. 100,-
Ole Nielsen foreslog at drikke billigere whisky om morgenen. Forslaget vandt ikke gehør og blev derfor ikke sat til afstemning.
Ole Nielsen foreslog at spare på 1. 2. og 3. præmier ved at sådanne kun kommer til 'udbetaling' når/hvis vinderen er tilstede ved frokosten. Forslaget vandt ikke gehør og kom ikke til afstemning.
Det blev efter medlemsforslag herom vedtaget ved håndsoprækning med tydeligt flertal at hæve kontingentet med 200,- kr. til kr. 900,-.

4. Forslag fra medlemmerne:
Der var ingen forslag fra medlemmer under dette punkt.

5. Forslag fra Præsidiet:
Der var ikke indkommet forslag fra præsidiet.

6. Forslag om nye medlemmer:
Der var forslag om et nyt medlem. Præsidenten kontakter vedkommende.

7. Valg af Præsident:
Thorleik Nellemann blev genvalgt med akklamation.

8. Valg af Vicepræsidenter:
Mogens Rostrup og Ole Nielsen blev genvalgt med akklamation.

9. Evt.:
Muligheden for at fastsætte frokosten til k. 13:00 uanset spillets og badets varighed blev debatteret:
Den overvejende mening var
  • at vi kunne blive bedre til at fordele os på de to starthuller fra morgenstunden
  • at der er acceptabelt, at travle medlemmer starter før 08:00
  • at 4-bolde bør undgås
  • at sidste hold somme tider godt kan effektivisere badeølsafhentning
alt samen med det formål at starte frokosten fast klokken 13:00. Konklusionen var, at det prøver vi på at efterleve i foråret og derefter evaluerer vi til forårsafslutningen.
Det bør dog anføres, at der også var medlemmer, som mente, at den slags jageri og i særdeleshed forslag om at sidste hold ikke måtte gå i bad var i strid med LiF's hyggelige atmosfære og ånd.Referat af Generalforsamling 2014-Nov-01

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra præsidiet
6. Forslag om nye medlemmer
7.Valg af præsident
8. Valg af vicepræsidenter
9. Evt.

1. Valg af dirigent
John Wagner blev valgt til dirigent med acclamation.

2. Fremlæggelse af regnskab:
Vicepræsident Mogens Rostrup fremlage regnskabet, som blev godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent:
Det blev efter medlemsforslag herom vedtaget at hæve kontingentet med 100,- kr. til kr. 700,- , idet ingen stemte imod forslaget.

4. Forslag fra medlemmerne:
Poul Hedegaard stillede to forslag til vedtægtsændringer:
Forslag 1: No-return snapsestraf  i §13 udgår. Vedtaget med 11 stemmer mod 10.
Forslag  2: §14 om ansvar for borddækning til korrekt antal udgår. Vedtaget.

5. Forslag fra Præsidiet:
Der var ikke indkommet forslag fra præsidiet.

6. Forslag om nye medlemmer:
Der var ingen forslag om nye medlemmer.

7. Valg af Præsident:
Thorleik Nellemann blev genvalgt med acclamation.

8. Valg af Vicepræsidenter:
Mogens Rostrup og Ole Nielsen blev genvalgt med acclamation.

9. Evt.:
Langsomt spil blev debatteret:
Muligheden for at undgå 4-bolde blev debatteret med følgende løsningsforslag:
   Sende 2-bold ud først - når vi ved, hvor mange vi er.
   Opdele evt.  tilbageværende 4-bold i to 2-bolde, som tillades hurtig gennemgang.Referat af Generalforsamling 2013-Nov-02

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra præsidiet
6. Forslag om nye medlemmer
7.Valg af præsident
8. Valg af vicepræsidenter
9. Evt.

1. Valg af dirigent
Flemming Engel blev valgt til dirigent med acclamation.

Fremlæggelse af regnskab:
Vicepræsident Mogens Rostrup fremlage regnskabet, som blev godkendt med acclamation.

Fastsættelse af kontingent:
Vicepræsident Mogens Rostrup foreslog uændret kontingent (kr. 600). Forslaget blev vedtaget med acclamation.

Forslag fra medlemmerne:
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Forslag fra Præsidiet:
Der var ikke indkommet forslag fra præsidiet.

Forslag om nye medlemmer:
1 forslag, som blev vedtaget. Præsidenten tager kontakt til vedkommende.

Valg af Præsident:
Thorleik Nellemann blev genvalgt med acclamation.

Valg af Vicepræsidenter:
Mogens Rostrup og Ole Nielsen blev genvalgt med acclamation.

Evt.:
Præsidiet blev anmodet om at fremlægge retningslinjer for Lørdagsklubbens spil af baner i sæsonen 2014. Præsidenten har tidligere fremlagt en spørgeskemaundersøgelse, der viste, at medlemmerne ønskede, at 60 % af Lørdagsklubbens turneringer i 2014 bliver spillet på udebane. Dette rejser en del spørgsmål. Blandt andet: Kan et medlem af Lørdagsklubben, som ikke ønsker at spille på udebane, spille en runde på hjemmebane samme dag og deltage i ”dagens turnering”? Præsidiet vil afklare reglerne  inden sæsonstart.Referat af Generalforsamling 2012

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra præsidiet
6. Forslag om nye medlemmer
7.Valg af præsident
8. Valg af vicepræsidenter
9. Evt.

1. Valg af dirigent.
Jørn Eriksen blev valgt til dirigent.

2. Fremlæggelse af regnskab.
Mogens Rostrup fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent.
Uændret årskontingent på kr. 600,-

4. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag kom til afstemning.

5. Forslag fra præsidiet:
Thorleiks forslag om at gå over til at spille Hallington, dog uden den "negative pointmetode", blev ensstemmigt vedtaget.
I vedtægterne indføjes: "Højeste tilladte score på et hul er en dobbelt-par."
Da undtagelser ikke blev nævnt, må det gælde alle spilleformer i LiF, herunder også portvinsmatcher og vandrepokalmatcher - ikke mindst fordi formålet bl.a. var at øge spillehastigheden generelt.

6. Forslag om nye medlemmer
Ingen forslag

7. Valg af præsident
Thorleik genvalgt

8. Valg af vicepræsidenter
Mogens Rostrup og Ole Nielsen genvalgt

9. Evt.
Jørn Eriksen hædredes for sin mangeårige indsats med at arrangere LiF udlandsture.

Referat af Generalforsamling 2011

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra præsidiet
6. Forslag om nye medlemmer
7.Valg af præsident
8. Valg af vicepræsidenter
9. Evt.

1. Valg af dirigent.
John Wagner blev valgt til dirigent.

2. Fremlæggelse af regnskab.
Mogens Rostrup fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent.
Uændret årskontingent på kr. 600.

4. Forslag fra medlemmerne.

Forslag om at gå over til at spille Stableford blev forkastet.
Forslag om at gå over til at spille Hallington blev forkastet.

Forslag om at vedtægternes §14 skulle udgå blev forkastet.

Forslag om at om ændring af handicapgrænserne for optagelse af nye medlemmer skal fortolkes pragmatisk, som  “vejledende grænse”  på hcp. 20 blev vedtaget.


5. Forslag fra præsidiet
Ingen forslag.

6. Forslag om nye medlemmer
Et forslag om et nyt medlem blev vedtaget. Præsidenten kontakter vedkommende.

7.Valg af præsident
Thorleik genvalgt

8. Valg af vicepræsidenter
Ole Nielsen og Mogens Rostrup genvalgt.

9. Evt.
Præsidenten vil gerne takke dirigenten samt vicepræsidenterne, spiselederne, rejselederne og kulturelle bidragsydere for deres indsats igennem året.


Referat af Generalforsamling 2010

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra præsidiet
6. Forslag om nye medlemmer
7.Valg af præsident
8. Valg af vicepræsidenter
9. Evt.

1. Valg af dirigent.
Ralf Birketoft blev valgt til dirigent.

2. Fremlæggelse af regnskab.
Mogens Rostrup fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent.
Uændret årskontingent på kr. 600 blev vedtaget.

4. Forslag fra medlemmerne.

Der blev stillet  forslag om ændring af handicapgrænserne for optagelse af nye medlemmer.Såvel forslag om “ingen grænse” som “ny grænse hcp. 22” blev forkastet.

Der blev stillet forslag om at generalforsamlingen fra 2011 skulle afholdes før frokosten. Forslaget blev forkastet.

5. Forslag fra præsidiet
Ingen forslag.

6. Forslag om nye medlemmer
Et forslag om et nyt medlem, som havde for højt handicap, blev trukket tilbage.

7.Valg af præsident
Thorleik genvalgt

8. Valg af vicepræsidenter
Ole Nielsen og Mogens Rostrup genvalgt.

9. Evt.
Præsidenten vil gerne takke dirigenten samt vicepræsidenterne, spiselederne, rejselederne og kulturelle bidragsydere for deres indsats igennem året.
Referat af Generalforsamling 2009

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra præsidiet
6. Forslag om nye medlemmer
7.Valg af præsident
8. Valg af vicepræsidenter
9. Evt.

1. Valg af dirigent.

Jørn Eriksen blev valgt til dirigent.

2. Fremlæggelse af regnskab.
Mogens Rostrup fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent.
Uændret årskontingent på kr. 600 blev vedtaget.

4. Forslag fra medlemmerne.
Der blev stillet forslag om at LiF-golfturneringen fremover skulle afvikles som Stableford. Inden afstemningen blev desuden stillet et afværgeforslag om at turneringen skulle afvikles som Hallington. For Stableford stemte 4, for Hallington stemte 0. Da der var 27 stemmer til stede, blev ingen af forslagene vedtaget.

5. Forslag fra præsidiet
Ingen forslag.

6. Forslag om nye medlemmer
Der var forslag om ét nyt medlem. Præsidenten kontakter vedkommende inden jul 2009.

7.Valg af præsident
Thorleik genvalgt

8. Valg af vicepræsidenter
Ole Nielsen og Mogens Rostrup genvalgt.

9. Evt.
Præsidenten vil gerne takke dirigenten samt vicepræsidenterne, spiselederne, rejselederne og kulturelle bidragsydere for deres indsats igennem året.

Referat af Generalforsamling 2008

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra præsidiet
6. Forslag om nye medlemmer
7.Valg af præsident
8. Valg af vicepræsidenter
9. Evt.

1. Valg af dirigent.

Ralf Birketoft blev valgt til dirigent.

2. Fremlæggelse af regnskab
Mogens Rostrup fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Slipsebeholdningen afskrevet/bogført som udgift i 2008.

3. Fastsættelse af kontingent
Det blev efter lang debat, men med overvældende flertal vedtaget at hæve årskontingentet til 600 kr.

4. Forslag fra medlemmerne
Ingen egentlige forslag blev stillet.

5. Forslag fra præsidiet
Ingen forslag ud over kontingentforøgelsen.

6. Forslag om nye medlemmer
Der var forslag om ét nyt medlem. Præsidenten kontakter vedkommende inden jul 2008.

7.Valg af præsident
Thorleik genvalgt

8. Valg af vicepræsidenter
Ole Nielsen og Mogens Rostrup genvalgt.

9. Evt.
På trods af, at der ikke var mange forslag, var der livlig debat under eventuelt.
Der var således en del debat om slipsbeholdningen og denne forventede holdbarhedstid og afskrivning.
Der var spørgsmål, om man kunne testamentere midler til LiF. Svaret var ja.
Det blev oplyst, at der var planer om et bowlingarrangement samt et besøg på Kbh.'s rådhus i løbet af vinteren. Et medlem anbefalede besøg i Magistratsalen på rådhuset.
Efterårsturen 2009 er foreløbigt planlagt til Tyløsand.
Lidt debat om man skulle indføre "frokostmedlemsskab", men stemningen var overvejende, at et medlemskab er et medlemskab.
Lidt debat om evt. indførelse af en frivillig 9-hullers turnering, med start ca. kl. 09:00. Præsidenten overvejer en løsning.
Lidt korridorsnak, om vi skulle indføre "spiseledere" ligesom vi har rejseledere. Fl. Høyby overvejer opgaven sammen med en medkombattant. Ideen og forslaget (hvis det var et forslag) kom dog ikke fra nogen af de nævnte.

Referat af Generalforsamling 2006

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra præsidiet
6. Forslag om nye medlemmer
7.Valg af præsident
8. Valg af vicepræsidenter
9. Evt.

1. Valg af dirigent.

Ralf Birketoft blev valgt til dirigent.

2. Fremlæggelse af regnskab
Mogens Rostrup fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent blev vedtaget.

4. Forslag fra medlemmerne
Jørn Heiredal stillede forslag om, at det blev vedtægtsbestemt, at forårsafslutningen falder den sidste spillelørdag i juni, samt at efterårsafslutningen falder den første lørdag i november.
For forslaget stemte 10
Imod forslaget stemte 7
Hverken for eller imod stemte 3
Forslaget er vedtaget

Hans Djurhuus fremlagde status for Krøniken og fremhævede, at det tidligere fremlagte oplæg nu ses at være fuldt finansieret, idet eneste usikkerhed er antal solgte Krøniker, idet et eventuelt nulsalg vil medføre et underskud på ca. 7.500,- kr. Modsat kunne et større salg end budgetteret tænkes at medføre en indtægt.
Krønikegruppen har ydermere søgt fondsmidler til finansieringen, og bevilges disse, vil der kunne laves en luksusudgave, hvor illustrationer ikke behøver samles sammen på få sider, men kan indsættes overalt, hvor det er mest rigtigt. Hans Djurhuus opfordrede til, at LiF gav forhåndstilsagn om en eventuel ekstrabevilling på ca. 7.500 kr. fra egenkapitalen, så luksusudgaven kunne igangsættes nu og gennemføres selv uden tilstrækkelige fondsmidler. Fondsmidlerne kommer i givet fald først i januar/februar, oplyste Hans. Fra salen blev spurgt, om dette skulle forstås således, at såfremt forslaget blev vedtaget, så kunne egenkapitalen i værste fald komme til at bløde 2 x 7.500 kr, nemlig hvis der ikke kom fondsmidler og ej heller blev solgt krøniker. Hans svarede bekræftende på dette.
Hans Djurhuus' forslag blev derefter ensstemmigt vedtaget.

5. Forslag fra præsidiet
Ingen forslag

6. Forslag om nye medlemmer
Tre forslag til nye medlemmer blev godkendt. Præsidenten kontakter de pågældende.

7.Valg af præsident
Thorleik genvalgt

8. Valg af vicepræsidenter
Ole Nielsen og Mogens Rostrup genvalgt.


9. Evt.
På vegne af Flemming Engel adspurgte Thorleik forsamlingen, om man syntes, det var en god ide at anmode Furesø Golfklubs Handicapkomite, om vi kunne få lov til individuelt at melde fra EDS i stedet for at melde til. Forsamlingen besluttede at opfordre Flemming/Inge om at stikke en finger i jorden med henblik på om Handicapkomiteen i Furesø Golfklub samt i DGU ville kunne tillade noget sådant. Thorleik fremførte i samme forbindelse, at vi næppe vil kunne få tilladelse til at gøre EDS-spil obligatorisk i LiF.

Der blev rejst kritik af propositionerne for Raffes Rædsel. Uden at der var tale om en afstemning var der formentligt stemning for at ændre propositionerne for at vinde trofæet, så det blev en mere positiv oplevelse, og så medlemmer ikke mistænkes for at blive væk for at eliminere risikoen for at vinde. Da der ikke var konkrete forslag om nye propositioner for trofæet, og da disse er vedtægtsbestemte, må beslutning afvente en ny generalforsamling. I mellemtiden opfordres medlemmerne til at stille forslag til præsidenten om konkrete ideer til ændrede propositioner.


Referat af Generalforsamling 2005

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra præsidiet
6. Forslag om nye medlemmer
7.Valg af præsident
8. Valg af vicepræsidenter
9. Evt.

1. Valg af dirigent.

Jørn Eriksen blev valgt til dirigent.

2. Fremlæggelse af regnskab
Mogens Rostrup fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent blev vedtaget.

4. Forslag fra medlemmerne

Der blev stillet forslag om, at vedtægternes ordlyd om at nye medlemmer højst må have handicap 20 skal tolkes som "højst handicap 20,4". Dette blev vedtaget. Enhver tale om at "handicap" kunne betyde "spillehandicap" blev afvist af præsidenten. Handicap er handicap.

Der blev stillet forslag om, at den puttekonkurrence, hvori vinderen af LiF Autumn putter turneringen anvender den putter, hvoraf turneringen har navn, gennemføres efter forårsafslutningen i stedet for som hidtil efter efterårsafslutningen, da det ellers bliver for mørkt, hvorved putteren risikerer at blive væk. Forslaget blev vedtaget.


5. Forslag fra præsidiet
Ingen forslag

6. Forslag om nye medlemmer

Tre forslag til nye medlemmer blev godkendt. Præsidenten kontakter de pågældende.

7.Valg af præsident
Thorleik genvalgt

8. Valg af vicepræsidenter
Ole Nielsen og Mogens Rostrup genvalgt.


9. Evt.

De indvundne KIK-polotrøjer er forsinkede p.g.a. EU-embarkoen af kinesiske beklædningsgenstande.
Referat af Generalforsamling 2004

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra præsidiet
6. Forslag om nye medlemmer
7.Valg af præsident
8. Valg af vicepræsidenter
9. Evt.

1. Valg af dirigent.
Flemming Høyby blev valgt til dirigent.

2. Fremlæggelse af regnskab
Mogens Rostrup fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent blev vedtaget.

4. Forslag fra medlemmerne
Der blev stillet forslag om, at krønikegruppen kunne fortsætte arbejdet med at skrive og udgive LiF's krønike. Hans Djurhuus redegjorde forinden for projektets forventede output og Jørn Eriksen redegjorde for økonomien, som vil betyde, at projektet bl.a. skal finansieres af et ekstra bidrag oven i kontingentet på 250 kr i tre år. Hertil kommer sponsorfinansiering. LiF-medlemmer har med de 3x250 kr. betalt for deres eksemplar. Forslaget vedtaget.

Dette betyder, at kontingentet kr. 500,- og bidrag til krøniken kr. 250,- i alt kr. 750,- forfalder til betaling i januar 2005. (konto 1551 8992665).

5. Forslag fra præsidiet
Ingen forslag

6. Forslag om nye medlemmer
Et forslag til nyt medlem, som blev godkendt. Præsidenten kontakter den pågældende.

7.Valg af præsident
Thorleik genvalgt

8. Valg af vicepræsidenter
Ole Nielsen og Mogens Rostrup genvalgt.


9. Evt.
Nytårskurens dato bliver 8. januar. Jørn Heiredal (60 år !) er vært i Slyngelstuen.
Der blev fra mange sider opfordret til større justits ved start af golfrunder. Det er meningen, vi skal være sociale først.
Ole Nielsen har ansvaret for fremskaffelse af de indvundne KIK-trøjer.
Kulturforslag: Nørrebro Bryghus. Kan være svært at skaffe billetter. TN forsøger.
Keld foreslog en Mylletur (?) (Hvad var det for noget, Keld?)

Referat af Generalforsamling 2003

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra præsidiet
6. Forslag om nye medlemmer
7.Valg af præsident
8. Valg af vicepræsidenter
9. Evt.

1. Valg af dirigent.
Jørn Eriksen blev valgt til dirigent.

2. Fremlæggelse af regnskab
Mogens Rostrup fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent blev vedtaget.

4. Forslag fra medlemmerne
Der blev stillet forslag om, at LiF ikke fremover skal betale for deltageres og caddiers fortæring efter KIK-turnering. Forslaget blev vedtaget.
Der blev stillet forslag om at whisky skulle nævnes i vedtægternes §19, således at den ny praksis lovliggøres. Dette blev vedtaget.
Det blev diskuteret, om vi fremover skulle starte på to sløjfer. Noget konkret blev ikke vedtaget. Status quo hersker derfor.

5. Forslag fra præsidiet
Der blev stillet forslag om wildcards ved udtagelsen til KIK-turnering. 3 Wildcards blev vedtaget. Præsidiet fik myndigheden.

6. Forslag om nye medlemmer
To forslag fra hhv BW og RB. Begge godkendt af forsamlingen. Præsidenten kontakter de pågældende.

7.Valg af præsident
Thorleik genvalgt

8. Valg af vicepræsidenter
Ole Nielsen og Mogens Rostrup genvalgt.


9. Evt.
Bent Sonne har fået ny adresse: Peder Lykkes Vej 61 -1-1107, 2300 Kbh S.
Nytårskurens dato bliver IKKE 10. januar, som traditionen eller skulle diktere, men forsøges afviklet 3. januar.


Referat af Generalforsamling 2002

Jørn Eriksen blev valgt til dirigent.

Mogens Rostrup fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

Uændret kontingent blev vedtaget.

Der blev stillet forslag om at dagsordenen indføjes i vedtægterne. Forslaget blev vedtaget.

Der blev stillet forslag om at medtage 4 yderligere reserver til portvinsmatcher, endda selv om der ikke er spiller 6 runder. Forslaget blev vedtaget.

Der blev stillet forslag om kun at forlange én obligatorisk runde på hver sløjfe ud af de seks gældende runder, i stedet for to. Forslaget blev forkastet.

Forslag om nye medlemmer: 2 stk.
Sidste nyt: Tom Hartvig Jensen har modtaget medlemskabet
Den anden har pænt afslået på grund af manglende tid om lørdagen.

Valg af præsident: Thorleik genvalgt

Valg af vicepræsidenter: Ole N. og Mogens R. genvalgt.

Evt.: Dirigenten havde nogle problemer med afstemningsproceduren som følge af, at der i vedtægterne står, at forslag kan vedtages med "almindeligt flertal". Der skulle naurligvis have stået "simpelt flertal", - en vending som har en ganske bestemt juridisk betydning, hvilket "almindeligt flertal" ikke har. Det vil blive rettet i vedtægterne og taget op til debat og formel vedtagelse på næste generalforsamling.

Referat ved Thorleik

Referat af Generalforsamling 2001

Bent Sonne blev valgt til dirigent.

Mogens Rostrup fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

Uændret kontingent blev ikke modsagt.

Referenten erindrer ikke nogle relevante forslag fra medlemmerne.

Genovervejelse af sidste års forslag om at spille på tre sløjfer samtidigt for at blive færdige samtidigt, resulterede i, at forslaget blev vedtaget, idet det var forsamlingens opfattelse, at det ville være en afviklingsmæssig fordel for LiF, samtidigt med, at det ikke generede andre spillere på banen - formentligt endda tværtimod. Præsidenten skal udforme de nærmere regler, som bl.a. skal indebære,
- at vi mødes klokken 8.00 (eller andet annonceret tidspunkt) og sætter holdene på sløjferne.
- at mødestedet skal være fast (det bliver på damernes klubhusterrasse)
- at halvårsresultater skal bestå at 2x(F+P)+2x(P+H)+2x(H+F)
- at matchprogrammet kan foreskrive "dagens sløjfer" p.g.a. teestedslukninger etc.

Forslag om nye medlemmer: Ingen.

Valg af præsident: Thorleik genvalgt

Valg af vicepræsidenter: Ole N. og Mogens R. genvalgt.

Evt.:

Overvejelser om at opfordre vor græsrodsbevægelses handicapkomite til at overveje skønsmæssig handicaphævning af den "traditionelle tunge ende" for at sikre mere jævnbyrdighed i LiF blev afvist med begrundelsen, at dette var en privat sag for de pågældende spillere.

Ole Schlanbusch og Bent Larsen har meldt sig ud af LiF.

Forårsafslutning 2001

Forårsafslutningen forløb med massiv deltagelse. 22 spillere plus tilløbere (Stig og Keld blev set) til frokosten.

Der var stillet forslag til vedtægtsændring fra Jørn Heiredal. Forslaget gik ud på at ændre §8, så forårsafslutningen skulle være cirka 1. juli og efterårsafslutningen sidst i oktober. Formålet skulle angiveligt være at sikre større deltagelse til forårsafslutningen, men det argument faldt ligesom lidt til jorden - den massive deltagelse taget i betragtning. Men principielt var det jo godt nok.

En sober debat gennemførtes. Til sidst gav Bjarne udtryk for, at det burde være noget præsidenten skulle bestemme egenrådigt uden skelen til vedtægterne. Bent er jo advokat for højesteret. Efter debatten skred vi til afstemning, og Jørns forslag faldt med 0 stemmer for og en overvældende masse stemmer imod. Nogle ganske få stemte ikke eller stemte blankt.

Et efterfølgende formelt ændringsforslag fra præsidenten om, at der i §8 skulle stå, at første halvårs afslutning skulle ligge i begyndelsen af august, led samme skæbne som Jørns forslag.

En vejledende afstemning om, på hvilket tidspunkt forsamlingen foretrak forårsafslutningen gav 0 stemmer til august, 1 stemme til ultimo juli og en masse stemmer til ca 1. juli.

Konklusionen blev, at præsidenten bestemmer og ser stort på vedtægterne, som altså ikke ønskes ændret.

Efter frokosten vandt Ole Nielsen sensationelt og højst overraskende puttekonkurrencen efter at have fået en puttelektion af Bue.

Generalforsamlingen 2000:

På generalforsamlingen 22. okt 2000 blev valgt nyt præsidium
Præsident: Thorleik Nellemann
Vicepræsident: Mogens Rostrup
Vicepræsident: Ole Nielsen

Den afgående præsident, Bjarne Winther blev hædret af forsamlingen med 10 sekunders stilhed.

Det blev vedtaget, at præsidiet skal arbejde videre med et forslag fra Jørn Heiredal om at gøre sløjfevalget frit for spillerne hver dag, dog således, at et vist antal af hver mulig kombination skulle indgå i de seks runder i halvåret. Fra 2002 skal det være 2 resultater halvårligt fra hver af de tre 18-huls baner. I overgangsåret 2001 skal det være et antal Duemoserunder efter præsidiets beslutning efter forhøring om mulighederne hos Furesø Golfklub.


Tilbage til indhold